KVKK

ATLAS SHIP SUPPLY Gemi Tedarik Hizmetleri Tic. A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu “Aydınlatma Metni”, ile ATLAS SHIP SUPPLY Gemi Tedarik Hizmetleri Tic. A.Ş (“ATLAS KUMANYACILIK”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) md. 10 uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel
verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK
md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize
sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet
gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik
önlemlerinin alındığını belirtiriz.
● Veri Sorumlusu Sıfatı
KVKK uyarınca ATLAS KUMANYACILIK olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel
verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir
şekilde kaydedeceğimizi, saklayacağımızı, işleyeceğimizi, sınıflandıracağımızı,
güncelleyeceğimizi ve KVKK ile ilgili mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve hallerde,
işlendikleri amaca uygun olarak üçüncü kişilere açıklayıp aktaracağımızı bildiririz.
● Kişisel Verilerinizin İşlenme amacı
Kişisel verileriniz, ATLAS KUMANYACILIK olarak sunduğumuz hizmetlerden
yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun
olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md.
5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. ATLAS KUMANYACILIK’ın
verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz işe alım ve insan kaynakları
süreçlerimizde, iş ilişkilerimize ilişkin süreçlerde, Şirketin ticari faaliyetlerinin
sürdürülmesinde işlenmektedir. İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfında
fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle ATLAS
KUMANYACILIK, başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuata öngörülen
yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.
● Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuku Sebebi
Kişisel verileriniz, ATLAS KUMANYACILIK olarak kumanyacılık şirketi olmamıza bağlı
olarak, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen farklı kanallar
vasıtasıyla toplanmaktadır.
● ATLAS KUMANYACILIK’a doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler:
Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler;
● Kariyernet, Linkedin gibi işe alım konusunda aracılık hizmeti sağlayan şirketler
vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler.

Kişisel verileriniz, ATLAS KUMANYACILIK aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan
yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.
Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK md. 4/2’de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız
alınması suretiyle veya md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde, açık
rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
● Kişisel Verilerinizin Aktarılması
ATLAS KUMANYACILIK yukarıda sayılan işlenme amaçları kapsamında elde ettiği kişisel
verilerinizi açık rızanıza istinaden veya uygulanmakta olan mevzuat başta olmak üzere
KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallerde, KVKK’ md. 8 ve md. 9’da düzenlenen kişisel
veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak faaliyet amaçlarıyla sınırlı olmak üzere grup
şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, tedarikçiler, iş ortaklarımız, yasal sınırlamalar
çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep
etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer
kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir.
● Yurtdışına Kişisel Veri Aktarımı
Kişisel verileriniz ATLAS KUMANYACILIK tarafından KVKK md. 4/2’de öngörülen
düzenleme uyarınca açık rızanızın alınması suretiyle ya da md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen
durumların varlığı halinde açık rızanız alınmaksızın ve KVKK md. 8’da düzenlenen kurallar
uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli
korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve
kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki
ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği
ve Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.
● KVKK Md. 11 Uyarınca Haklarınız
Öncelikle işlediğimiz ve/veya sakladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması
ATLAS KUMANYACILIK olarak yürütmekte olduğumuz ticari faaliyetin niteliği
sebebiyle önemlidir. Buna bağlı olarak kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik
meydana geldiği takdirde en kısa sürede bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.
Diğer yandan kişisel verilerin sahibi olarak KVKK md. 28’de düzenlenen “İstisnalar”
hükmünde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK md. 11 çerçevesinde haklarınız
aşağıdaki gibidir:
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
● KVKK md. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
● Kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz hallerde, bu işlemlerin
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
● Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu kapsamda haklarınızı kullanırken taleplerinizi “yazılı” veya KVKK’nın belirlediği
yöntemler ile ATLAS KUMANYACILIK’a iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu
tamamlarken kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza
yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Defterdar Mah. Otakçılar
Cad. No: 60/1 Haliç İş Merkezi Eyüp İstanbul adresine bizzat başvurabilir veya bu talebinizi
noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak ATLAS KUMANYACILIK’a
iletebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak ATLAS KUMANYACILIK’a ait internet sayfasında ya da ATLAS
KUMANYACILIK çalışanları aracılığıyla işlem yapmadan önce yukarıda yer alan Kişisel
Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi, web sitesinde veya
ATLAS KUMANYACILIK çalışanı aracılığıyla işlem yapılması amacıyla temin ettiğiniz
kişisel verilerinizin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağınızı gayri kabili
rücu beyan, kabul ve taahhüt ettiğiniz anlaşılmaktadır.

ATLAS SHIP SUPPLY Gemi Tedarik Hizmetleri Tic. A.Ş
INFORMATION ABOUT THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

As per the Article 10 of the Personal Data Protection Law numbered 6698 (“PDPL”) we,
ATLAS SHIP SUPPLY Gemi Tedarik Hizmetleri Tic. A.Ş (“ATLAS
KUMANYACILIK”) would like to inform and enlighten you with this “Informative Note”
about the data processing, transfer of processed personal data, methods and legal grounds to
collect your personal data and your legal rights set out in the Article 11 of the PDPL. We
kindly note that we pay utmost importance to the confidentiality and protection of your
personal data and take all technical and administrative measures to protect them.
● Data Controller
We, ATLAS KUMANYACILIK as the Data Controller according to the PDPL, hereby
declare that we will, in accordance with the rules of law and honesty, keep, store, process,
classify, update your personal data within the scope of the below purposes and declare or
transfer them to third parties to the extent that it is permitted by the PDPL and proportionate
to the purpose of processing such data.
● Purposes for Processing Your Personal Data
Your Personal Data shall be processed in accordance with your explicit consent and/or the
legislation you are subject to, particularly in cases stipulated under Article 5/2 of PDPL in line
with the PDPL and basic principles regulated under such legislation in order for you to benefit
from the services provided by ATLAS KUMANYACILIK. Considering the services
performed by ATLAS KUMANYACILIK, your Personal Data shall be processed during
hiring and human resources processes, operations with respect to employment relationships
and while running the Company’s commercial activities. The Personal Data shall be kept in
conformity with the processing purpose within the required period of time in physical and
electronic environment safely. On this wise, ATLAS KUMANYACILIK complies with all its
obligations regulated under all legislation particularly the PDPL.
● The Methods and Legal Reason of Personal Data Collection
Since we provide supply services, as ATLAS KUMANYACILIK, in order to perform our
services, your Personal Data shall be collected in different methods which are stated below:
 The Personal Data provided to ATLAS KUMANYACILIK directly by you: All
information and documents provided to us by you;
 The Personal Data that we collect through companies providing brokerage services such
as Kariyer.net, Linkedin.
Your Personal Data may be collected automatically or non-automatic ways, in written, orally
or electronic environment through ATLAS KUMANYACILIK.
In this context, your Personal Data may be processed and transferred by obtaining your
explicit consent in the light of Article 4/2 of PDPL or without your explicit consent in cases
where Article 5/2 and 6/3 are applicable.

● Transfer of Your Personal Data
ATLAS KUMANYACILIK will be sharing your Personal Data obtained within the context of
the above mentioned processing purposes upon your explicit consent or in other cases
regulated principally in applicable legislation under Article 5/2 of PDPL, limited to the data
processing conditions and principles regulated under PDPL Article 8 and 9, with including
but not limited to our group companies, direct and indirect business partners, clients,
suppliers, business partners, independent audit companies in line with the legal context or
 governmental authorities who are legally authorized to request these data and other
organizations who we have a contract with or provide service to as per our operations.
● Yurtdışına Kişisel Veri Aktarımı
Your Personal Data may be transferred by ATLAS KUMANYACILIK to persons and
organizations located only in foreign countries which to be determined to have satisfactory
protection by Data Protection Board (“Board”) and to countries where there is no satisfactory
protection by limited to occasions when the data controller undertakes in written to provide
satisfactory protection and obtains the Board’s permission by obtaining your explicit consent
as per PDPL Article 4/2 or in case of conditions regulated under Article 5/2 and 6/3 without
obtaining your explicit consent.
● Your Rights as per Article 11 of PDPL
First of all, considering the nature of our commercial activities, it is important for
ATLAS KUMANYACILIK that your personal data of which we process and/or keep
are true and up-to-date. In this respect, we kindly ask you to inform us within the
shortest possible time in case of any change in your personal data.
Moreover, save for the “Exceptions” stipulated in the Article 28 of the PDPL, you, in your
capacity as a data subject, are entitled to the following rights pursuant to the Article 11 of
PDPL:
 to inquire whether your personal data are processed;
 to ask for information about your personal data that have been processed;
 to inquire the purpose of processing your personal data and whether they are used in
line with this purpose;
 to know about third parties in Turkey or abroad to whom your personal data have been
transferred;
 where your personal data are processed inaccurately or incompletely, to ask for their
correction;
 to ask for the destruction or deletion of your personal data in line with the conditions
stipulated in the Article 7 of PDPL;
 to ask that such destruction or deletion process is notified to third parties to whom
your personal data have been transferred;
 to object to consequences to your detriment, arising from the analysis of the processed
data exclusively via automatic systems;
 where you suffer a loss due to unlawful process of your personal data, to seek
compensation for your loss.

When you exercise your rights in this respect, you need to submit your requests in “writing”
and in accordance with the methods determined by ATLAS KUMANYACILIK. You may
submit your request either to our company’s address located at Defterdar Mah. Otakçılar Cad.
No: 60/1 Haliç İş Merkezi Eyüp İstanbul personally or via notary public or via secure
electronic signature with the documents identifying your ID and letter explaining the legal
rights that you wish to exercise.
It shall be deemed that you, as the owner of the Personal Data, have read and accepted the
Personal Data Processing Informative Note before you take any actions on the website of
ATLAS KUMANYACILIK and irrevocably declared, accepted and undertook that you will
be deemed as you gave consent to ATLAS KUMANYACILIK for processing and sharing
your Personal Data that you provided by taking an action on website and web page of ATLAS
KUMANYACILIK.